Υπηρεσίες Διακόσμησης Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Διακόσμησης, από την σύλληψη της ιδέας, μέχρι την εφαρμογή της, περιλαμβάνουν:

Α. Στάδιο μελέτης Διακόσμησης

 • Εκπόνηση μελέτης εσωτερικής αρχιτεκτονικής και γενική διάταξη διακόσμησης σε επίπεδο κατόψεων, όψεων και έπειτα σε επίπεδο τρισδιάστατης απεικόνισης των χωρικών επεμβάσεων.
 • Μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Μετατροπές υπαρχόντων χωρισμάτων
 • Σχεδίαση ειδικών κατασκευών
 • Προτάσεις υλικών, για επενδύσεις, δάπεδα, ψευδοροφές
 • Προτάσεις προτεινόμενων υλικών, χρωμάτων και συνδυασμούς αυτών
 • Προδιαγραφές υλικών και τρόποι κατασκευής
 • Προμετρήσεις και προϋπολογισμός δαπάνης όλων των κατασκευών που αφορούν το έργο
 • Γνωμοδότηση σε όλα τα τεχνικά και αισθητικά θέματα


Β. Στάδιο κατασκευής - επίβλεψης Διακόσμησης

 • Κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια λεπτομερειών ειδικών κατασκευών όλων των στοιχείων του έργου
 • Έλεγχο προσφορών και σύγκριση και γνωμάτευση κατόπιν προτιμήσεως με τον πελάτη
 • Εκπόνηση παραγγελιών, αντικειμένων, ειδικών κατασκευών, προς τους οίκους και εξειδικευμένους κατασκευαστές με τέτοια διαδικασία ούτως ώστε να εξασφαλίζεται τεχνικά και οικονομικά η ορθή εκτέλεση των έργων.
 • Επίβλεψη κατασκευής για την καλύτερη εκτέλεση των εργασιών, την παροχή των αναγκαίων τεχνικών οδηγιών και τον έλεγχο των εκτελούμενων έργων.